غواصی صنعتی، عکاسی و فیلمبرداری، جوشکاری و برشکاری زیرآب